ಕರ್ನಾಟಕ ರೇರಾ

ಟೆಂಪ್ ಲಾಗಿನ್

ಸೂಚನೆ : ಯೋಜನೆ / ಹಕ್ಕುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ / ಏಜೆಂಟ್ಗಾಗಿ ರೇರಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ACK / TOR / AG / PR ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
2. For Agent Renewal Enter Agent registration / PRM number


                     

Please enter RERA Application number.